For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

" بررسی ظرفیت جذب انرژی در کامپوزیت های تقویت شده با پارچه های حلقوی پودی سه بعدی"

- " بررسی ظرفیت جذب انرژی در کامپوزیت های تقویت شده با پارچه های حلقوی پودی سه بعدی" رضا حسامی، حسین حسنی، سعید آجلی، علی زادهوش، مجله علوم و فناوری نساجی، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی 3، 1391، صفحه 14-9.

Journal Papers
ماه: 
April
Year: 
1391

تحت نظارت وف بومی